Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1  Prodávajícím a provozovatelem e-shopu www.bonapartedarky.cz je společnost
Bonaparte Company s.r.o., IČ: 06621040, DIČ: CZ06621040, se sídlem Lublaňská 667/42, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 285616, emailové spojení office@bonaparte.cz.
1.2  Provozovatel e-shopu, jako prodávající, tímto upravuje v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, (zákon dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu, který je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.bonapartedarky.cz (dále jen „webová stránka“).
1.3  Kupujícím je vždy spotřebitel, tj. právnická nebo fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
1.4  Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.5 Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Nedílnou součástí obchodních podmínek jsou přílohy obchodních podmínek uvedené dále v textu. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
1.6 Ustanovení sjednaná v kupní smlouvě odchylně od obchodních podmínek mají přednost.
1.7 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Zboží nabízené na webových stránkách prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.2 Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Ceny zboží jsou v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce.
2.3  Náklady na doručení zboží jsou uvedeny samostatně a platí pouze pro doručování zboží v rámci území České republiky a Slovenska.
2.4  Vyplněním objednávkového formuláře na webové stránce činí kupující závaznou nabídku na uzavření kupní smlouvy.
2.5  Kupní smlouva je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací), což zasílá prodávající kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.
2.6  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy. Náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory si kupující hradí sám.
2.7 Kupující bere na vědomí, že v případě zřejmé nesprávnosti ohledně ceny uvedené na webové stránce prodávající kupní smlouvu neuzavře.

3. Platební podmínky

Způsoby platby:
a) On-line platební kartou (budete přesměrováni na platební bránu)
b) Dobírkou

3.1 Kupní cenu zboží se kupující zavazuje uhradit dle pokynů prodávajícího uvedených nebo vyplývajících z objednávky.
3.2 Zboží bude vydáno až po zaplacení kupní ceny. :
a) On-line platební kartou (budete přesměrováni na platební bránu)
b) Dobírkou
3.3 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4. Odstoupení od smlouvy

4.1 Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od data převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží. Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
4.2 Odstoupení od kupní smlouvy musí být učiněno písemně a odesláno prodávajícímu ve lhůtě na adresu provozovny Bonaparte Company s.r.o., Spolková 31, 312 00 Plzeň.
4.3 Následně běží lhůta v délce 14 dnů na vrácení zboží. Kupující musí odeslat zboží nejpozději do konce této lhůty na adresu provozovny:
Bonaparte Company s.r.o., Spolková 31, 312 00 Plzeň, tel: +420 608 333 286 office@bonaparte.cz

Vrácené zboží zasílejte, prosím, na adresu

Bonaparte Company s.r.o.,

Spolková 31

312 00 Plzeň

Více informací na tel: +420 608333286, office@bonaparte.cz

 

4.4 Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.
4.5 Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.
4.6 Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak prodávající má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.
4.7 Je možné vrátit i zboží použité, avšak prodávající má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou dosáhnout i výše kupní ceny zboží.
4.8  Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení od smlouvy uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
4.9 Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet kupujícího, nedohodnou-li se strany jinak.
4.10 Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, a nesmí jevit známky opotřebení či poškození.
4.11  Náklady na vrácení zboží a uvedení do původního stavu nese kupující.
4.12  Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající kupní cenu prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak.
4.13 Prodávající není povinen vrátit kupní cenu kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
4.14 Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížením hodnoty zboží a výši náhrady škody započíst na vracenou částku.
4.15 Vzor odstoupení od smlouvy, který lze pro tento účel využít, je přílohou těchto obchodních podmínek.
4.16 Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.
4.17 Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.
4.18 V souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
a)  o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího;
b)  o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
c)  o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
d)  o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující již porušil jejich původní obal.
4.19 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně poskytnutého dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
4.20 V případě, že kupující není spotřebitel a zboží nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti, což je osvědčeno, pokud používá na nákupním dokladu IČ, právo na odstoupení nevzniká.

5. Doprava a dodání zboží

Způsob dodání:
a) PPL – odesíláme zpravidla do 3 pracovních dnů od obdržení zaplacené objednávky, pokud není uvedeno jinak

5.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
5.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
5.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
5.6 Prodávající si vyhrazuje právo měnit po dohodě s kupujícím způsoby dopravy v případě, že rozměr nebo hmotnost zásilky překročí možnosti daného přepravce.
5.7 Při přebírání zásilky je kupující povinen zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit řidiči a poznamenat do přepravního listu.
5.8 Obsah zásilky je kupující povinen zkontrolovat po odjezdu řidiče, řidič nečeká na kontrolu obsahu při předávání – skryté vady je možné ohlásit do 2 dnů po převzetí zásilky a zažádat o sepsání zápisu o škodě.

6. Práva z vadného plnění

Jakost při převzetí
6.1  Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
6.2  Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
6.3  Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
6.4  Projeví-li se vada během šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
6.5  Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
6.6  U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad
6.7 Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v záruční době v délce 24 měsíců nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
6.8 V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
a)  odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
b)  bezplatné odstranění vady opravou;
c)  přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
d)  vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
6.9 Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
6.10 U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
6.11 Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
6.12 Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
6.13 U vybraného zboží může prodávající poskytnout kupujícímu rozšířenou smluvní záruku.
6.14  Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.
6.15  V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.
6.16  Pro kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců.
6.17 Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení se zbožím, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci dotyčného zboží.

Vrácené zboží, prosíme, dobře zabalte,

aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

 

7. Reklamace

7.1 Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní tak písemně nebo elektronicky a v oznámení mimo jiné uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
7.2 Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
7.3 Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
7.4 Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
7.5 Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o přijetí reklamace. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
7.6 Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
7.7 Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
7.8 Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
7.9 U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
8.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) a prohlašuje, že:

Kupující svým podpisem a registrací na www.bonapartedarky.cz dává společnosti Bonaparte Company s.r.o. dobrovolný souhlas se zpracováním svých osobních údajů a údajů svých dětí, konkrétně jména, příjmení, data narození, bydliště, telefonu a e- mailové adresy, která může být použita za účelem identifikace a identifikace dětí pro marketingové účely správce, tj. nabízení služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, službách a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zák. č. 480/2004 Sb., s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Kupující stvrzuje podpisem, že uvedl správné kontaktní údaje a že se seznámil/a s prohlášením GDPR – Informace o ochraně osobních údajů internetového obchodu www.bonapartedarky.cz, které tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Svůj souhlas uděluje kupující v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ ES, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a to na dobu neurčitou, do doby odvolání souhlasu, případně do doby ukončení činnosti společnosti.

8.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.
8.4 Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
8.5 Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
8.6 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že v rámci právní jistoty bude informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
8.7 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jako zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
8.8 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
8.9 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8.10 V případě, že by se kupující domníval, že zpracování jeho osobních údajů, je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požádat o jejich změnu či vymazání.

9. Obecná ustanovení


9.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
9.2 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu
§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
9.3 Popis a technické specifikace zboží, které jsou uvedené na webových stránkách nebo tištěném katalogu vycházejí z informací výrobců a mohou se v průběhu času měnit. Prodávající si vyhrazuje právo tyto informace v případě potřeby aktualizovat či změnit. Chyby v popisech a technických specifikacích jsou vyhrazeny. Prodávající neručí za případné tiskové chyby
9.4 Tyto obchodní podmínky, kupní smlouva a veškeré související právní vztahy se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem (zákonem č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (zákonem č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, v platném znění.
9.5 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
9.6 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
9.7 V případě, že prodávající a kupující se dostanou do sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení sporu
u České obchodní inspekci, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa www.coi.cz.

Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat u

Česká obchodní inspekce,

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,

Více informací na www.coi.cz

9.8 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.
9.9 Přílohy obchodních podmínek tvoří:
a) Odstoupení od smlouvy – vzorový formulář;
b) Reklamační list – vzorový formulář pro uplatnění reklamace;
c) GDPR – Informace o ochraně osobních údajů

9.10 Změny obchodních podmínek lze sjednat mezi stranami písemným dodatkem.
9.11 Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 1. 2019

 

Přílohy: